شرکت فارادی شیمی(فاران دی شیمی) ارائه دهنده انواع دستگاههای آنالیز از برترین کمپانی های جهان

 

تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی دستگاه ها و تجهیزاتی هستند که برای آنالیز و تعیین مقدار ماده در آزمایشگاه استفاده می شوند، مانند دستگاه جذب اتمی که بیشتر برای آنالیز فلزات سنگین استفاده می شود، ICP، مایکروویو دایجسشن، FTIR، دستگاه فلورسانس اتمی، کروماتوگراف مایع که جهت آنالیز و تشخیص باقیمانده سموم استفاده می شود، دستگاه پراش اشعه ایکس XRD، کروماتوگراف گازی و دستگاه فلورسانس اشعه ایکس XRF.

به طور کلی تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی به چهار دسته دستگاه طیف سنج، دستگاه اسپکترومتر جرمی، دستگاه X-Ray و کروماتوگرافی تقسیم می شوند که از عکس العمل ماده در برابر طیف های مختلف نوری برای تشخیص ویژگی فیزیکی و مقدار مواد استفاده می کنند.

 

  • کروماتوگرافی گازی
  • کروماتوگرافی مایع
  • اسپکتروسکوپی جرمی
  • اسپکتروسکوپی اتمی
  • اسپکتروسکوپی مولکولی
  • الکتروفورز مویین
  • آشکارساز های تخصصی کمپانی Picometrics

 

 

Product

 HPLC

 

 8890 GC System

 (Gas Chromatograph (GC

 

 280FS AA

 Atomic Absorption

 5110 ICP-OES

ICP-OES

 

 

    UV-Vis spectrometer
   FT-IR Spectrometer

 

 


 
دستگاه FT-IR مدل CARY630 ساخت کمپانی AGILENT امریکا
دستگاه FT-IR مدل CARY660 ساخت کمپانیAGILENT امریکا
دستگاه FTIR مدل CARY670 ساخت کمپانی AGILENT امریکا
دستگاه FT-IR مدل Nicolet 6700 ساخت THERMO امریکا
دستگاه FTIR مدل SPECTRUM ONE ساخت PERKIN ELMER امریکا
دستگاه FTIR مدل Nicolet 380 ساخت کمپانی THERMO امریکا
دستگاه FT-IR مدل SPRCTRUM TWO ساخت پرکین المر امریکا
دستگاه FTIR مدل SPECTRUM RX1 ساخت کمپانی PERKIN ELMER امریکا
دستگاه FTIR مدل 640IR ساخت VARIAN
دستگاه FTIR مدل TENSOR 27 ساختBRUKER OPTICS
دستگاه FTIR مدل ALPHA کمپانی BRUKER
دستگاه FTIR مدل SPECTRUM 100 کمپانی پرکین المر
دستگاه FTIR مدل TENSOR II کمپانی بروکر
دستگاه FT-IR مدل 8400S کمپانی شیمادزو

 

 فروش ویژه دستگاه HPLC مدل 1100 ساخت کمپانی AGILENT امریکا
فروش ویژه دستگاه HPLC مدل 1200 ساخت کمپانی اجیلنت امریکا
فروش ویژه دستگاه HPLC مدل 2695 ساخت کمپانی WATERS امریکا
فروش ویژه دستگاه HPLC مدل 2795 ساخت کمپانی واترز امریکا
فروش ویژه دستگاه HPLC ساخت کمپانی Merck-Hitachi LaChrom ژاپن
فروش ویژه دستگاه HPLC مدل LC2010 ساخت کمپانی شیمادزو
فروش ویژه دستگاه UPLC مدل Acquity ساخت کمپانی واترز امریکا
فروش ویژه دستگاه UPLC مدل Acquity H-Class ساخت کمپانی واترز امریکا
VWR LaChrom Ultra

فروش ویژه دستگاه LC/MSوLC/MS/MS:

فروش ویژه دستگاه LC/MS مدل G6410B ساخت کمپانی اجیلنت امریکا
فروش ویژه دستگاه LC/MS مدل G1946A ساخت کمپانی اجیلنت امریکا
فروش ویژه دستگاه LC/MS مدل 6460 ساخت کمپانی اجیلنت امریکا
فروش ویژه دستگاه LC/MS مدل G6410B ساخت کمپانی اجیلنت امریکا
فروش ویژه دستگاه LC/MS/MS مدل API 4000 ساخت کمپانی AB Sciex
فروش ویژه دستگاه MS مدل ZQ ساخت کمپانی WATERS امریکا

فروش وِیژه دستگاه GC:

فروش ویژه دستگاه GC مدل 6890A ساخت کمپانی AGILENT امریکا
فروش ویژه دستگاه GC مدل HP 6890 PLUS ساخت کمپانی AGILENT امریکا
فروش ویژه دستگاه GC مدل HP 6890 N ساخت کمپانی AGILENT امریکا
فروش ویژه دستگاه GC مدل HP 6850 ساخت کمپانی AGILENT امریکا
فروش ویژه دستگاه GC مدل HP 6850 ساخت کمپانی AGILENT امریکا
فروش ویژه دستگاه GC مدل TRACE 2000 ساخت کمپانی THERMO امریکا

فروش ویژه دستگاه های GC/MS و GC/MS/MS:

فروش ویژه دستگاه GC/MS مدل 6890N / 5973N ساخت کمپانی AGILENT امریکا
فروش ویژه دستگاه GC/MS مدل 7890A / 5975C ساخت کمپانی اجیلنت امریکا
فروش ویژه دستگاه GC/MS مدل Clarus SQ8T ساخت کمپانی پرکین المر امریکا

فروش ویژه دستگاه جذب اتمی کوره:

فروش ویژه دستگاه جذب اتمی کوره مدل AANALYST 600 ساخت کمپانی پرکین المر امریکا
فروش ویژه دستگاه جذب اتمی کوره مدل SpectrAA 220Zساخت کمپانی واریان استرالیا

فروش ویژه دستگاه جذب اتمی شعله:

فروش ویژه دستگاه جذب اتمی SpectrAA 220 ساخت کمپانی VARIAN استرالیا
فروش ویژه دستگاه جذب اتمی SpectrAA 220FS ساخت کمپانی VARIAN استرالیا
فروش ویژه دستگاه جذب اتمی AA6300 ساخت کمپانی شیمادزو
فروش ویژه دستگاه جذب اتمی AA6300 ساخت کمپانی شیمادزو
فروش ویژه دستگاه جذب اتمی AANALYST 200 ساخت کمپانی پرکین المر امریکا
فروش ویژه دستگاه جذب اتمی AANALYST 400 ساخت کمپانی پرکین المر امریکا
فروش ویژه دستگاه جذب اتمی AANALYST 600 ساخت کمپانی پرکین المر امریکا

فروش ویژه دستگاه ICP-OES و ICP/MS:

فروش ویژه ICP-OES مدل Vista pro ساخت کمپانی VARIAN استرالیا
فروش ویژه ICP-OES مدل Vista MPX ساخت کمپانی VARIAN استرالیا
فروش ویژه ICP-OES مدل iCAP 6300 ساخت کمپانی ترمو امریکا
فروش ویژه ICP-MS مدل Nexlon 350Xساخت کمپانی پرکین المر امریکا
فروش ویژه ICP-MS مدل Nexlon 300S ساخت کمپانی پرکین المر امریکا
فروش ویژه ICP-MS مدل iCAPQ ساخت کمپانی ترمو امریکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   COMPANIES