تصویر تماس
تصویر تماس
مشاوره:

شرکت بین المللی فارادی شیمی با استفاده از کادر مدیریتی ، فروش و فنی مجرب و علمی آماده مشاوره و راهنمایی برای راه اندازی آزمایشگاههای تخصصی در صنایع مختلف می باشد.

آزمایشگاهی و تحقیقاتی
بیولوژی مولکولی و ژنتیک
بیمارستانی و استریلیزاسیون و پاتولوژی
تجهیزات پزشکی و دامپزشکی
صنایع کشاورزی
میکروسکوپ و دستگاه­های وزن سنجی
تجهیزات آنالیز کمی ،کیفی و تحقیقاتی
دستگاه­های مورد نیاز صنایع داروسازی، غذایی، مواد و پلیمر ، آرایشی و بهداشتی و نفت و پتروشیمی
سایر اطلاعات:

مشاوره:

شرکت بین المللی فارادی شیمی با استفاده از کادر مدیریتی ، فروش و فنی مجرب و علمی آماده مشاوره و راهنمایی برای راه اندازی آزمایشگاههای تخصصی در صنایع مختلف می باشد.

  • آزمایشگاهی و تحقیقاتی
  • بیولوژی مولکولی و ژنتیک
  • بیمارستانی و استریلیزاسیون و پاتولوژی
  • تجهیزات پزشکی و دامپزشکی
  • صنایع کشاورزی
  • میکروسکوپ و دستگاه­های وزن سنجی
  • تجهیزات آنالیز کمی ،کیفی و تحقیقاتی
  • دستگاه­های مورد نیاز صنایع داروسازی، غذایی، مواد و پلیمر ، آرایشی و بهداشتی و نفت و پتروشیمی

   COMPANIES