کمپانی Velp ایتالیا

 

 

هیتر استیرر (Heating Magnetic Stirrers)

همرن مکانیکی( Overhead Stirrers)

استیرر های چند خانه (Magnetic Stirrers)

BODمتر (BOD Analysis)

CODمتر (COD Analysis)

کجلدال و سیستم هضم(Kjeldahl Distillation Units)

سیستم سوکسله سه و شش خانه(Solvent Extractors)

هموژنایزر (Homogenizer)


 

جایگزینی برای روش کجلدال) آنالایزر اتوماتیک پروتئین بروش DUMAS استاندارد (Elemental Analyzers)

 

سیستم اکسی تست جهت اندازه گیری پایداری اکسیداسیون چربیها درآزمایشگاههای کنترل کیفی (OXITEST - Oxidation Stability Reactor)

VELP Scientifica

سیستم استخراج فیبر خام سه وشش خانه (cold extractor) COEX بهمراه (Fiber Analyzers of Animal Feed

VELP Scientifica

 


 

AREX-6 Digital

 ARE-6 Advanced

ARE Aluminum Hot Plate Stirrer

AREC.X Digital Ceramic Hot Plate Stirrer

AREC Digital Ceramic Hot Plate Stirrer

AM4 & AM4X Aluminum Hot Plate Stirrer, Multiple Positions

 

   COMPANIES