شرکت فارادی شیمی نماینده فروش تجهیزات تخصصی داروسازی از کمپانی PHARMATEST آلمان

 

 

 

 دستگاه های تست انحلال پذیری قرص (Tablet Dissolution Testing)

 PT-DT70

 

 

 دستگاه های تست فروپاشی قرص (Tablet Disintegration Testing)

PTZ AUTO EZ

 

 

  دستگاه های تست شکنندگی قرص (Tablet Friability Testing)

PTF 20E

 

 

 

   دستگاه های تست سختی قرص (Tablet Hardness Testing)

PTB 311E / 511E / 311E-800

 

 

  دستگاه های تست دانسیته قرص (Tapped DensityTesting)

 Pharma Test - Tapped or Bulk Density or Apparent Volume Test - PT-TD200 -  DKSH Product

 

 

 دستگاه های تست نفوذپذیری  (Leak Testing)

PT-LT

 

 

 سایت کمپانی فارماتست آلمان:

https://www.pharma-test.de/en/

 

 

 

 

 

 

   COMPANIES